Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı

18.09.2016, 17:49

Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı, sözleşmeli er alım ilanı detayları aşağıdadır.
Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2016

[wptab name=’MAAŞ’]

KKK Sözleşmeli Er Maaşları 2016

[table “3” not found /]
[wptab name=’AÇIKLAMA’]

SÖZLEŞMELİ ER ve ERBAŞ GENEL BİLGİLENDİRME

Sözleşmeli erbaş ve er; erbaş ve er kadro görev yerlerinde,  6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilenlerdir.

1- Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

2- En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili mevzuat gereğince Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

b)       Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılacaktır.

3-Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

4- Sözleşmeli er olarak en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

5- Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerde K.K.K.lığınca belirlenen süre hizmet yapanlar, istekli oldukları takdirde K.K.K.lığınca başka birliklere tertip edilebilirler.

ÖZLÜK HAKLARI

1-  Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

2- Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.

3- Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadronun silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

4- Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

5- Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler, ilgili mevzuata göre ve K.K.K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

6- Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

7- Eğitim merkezlerine katılarak ön sözleşme imzalayan sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli er adaylarına, asgari tugay ve eşiti komutanlıklar tarafından izin verilebilir.

8- Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Bu izin süresine yol süresi dâhil değildir. Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal aracına bağlı olarak, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, 4 güne kadar yol izni verilir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

[wptab name=’ŞARTLAR’]

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2- En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

3- En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 tarihi ile 31 Aralık 1996 tarihleri arasında doğanlar),

4- Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7- Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

8- Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

9- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-3) almış olmak,

10- Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

11- Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,

12- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

13- Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sözleşmeli Er  Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,

14- Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

[wptab name=’ÖNBAŞVURU’]

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Başvuru 2016

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

1- Adaylar ön başvurularını Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra TABLO-2’de(kılavuzun en sonunda) bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. Başvuruların ne zaman sonlandırılacağı 2016 yılı içerisinde tekrar yayımlanacaktır.

2- Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir.

3- Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: Genel ağ (internet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

GEÇERSİZ BAŞVURULAR

1- Genel ağ (internet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek  yapılacaktır.

2- Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

3- 2016 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.

[wptab name=’SINAV’]

KKK Sözleşmeli Er Sınavı ve Sınav Tarihleri

SINAV AŞAMALARI

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/ANKARA) aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.

1- Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

2- Ön sağlık muayenesi,

3- Fiziki kabiliyet testi,

4- Mülakat,

5- Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için).

SINAV YERİ VE TARİHİ

1- Ön başvurusu kabul edilen adayların sınavları genel ağda yayımlanacak tarihte(KKK internet sitesi), K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

2- Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

SINAVA GELİRKEN YANINIZDA GETİRMENİZ GEREKENLER

1- Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

2- Sınava Çağrı Belgesi: Genel ağdan (internet) adayın ön başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,

3- Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-2),

4- Kadro Görev Yeri Yazısı: Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı (TABLO-2),

5- Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (TABLO-3),

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk). (Nüfus bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.)

7- Öğrenim diploması: Diplomanın (en son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir),

8- Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;

a) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü arkalı fotokopisini veya,

b) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

9- Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı,  elektrikçi branşlarına yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),

10- Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf,

11- Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

12- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-6): Güvenlik soruşturmasına esas olan form güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun, üç suret bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuş olarak getirilecektir

[wptab name=’SSS’]

SIKÇA SORULAN SORULAR

KKK sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılmaktadır? Önbaşvurular, Kara Kuvvetleri komutanlığı internet sitesinden başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir başvuru yolu bulunmamaktadır.

Sözleşmeli er eğitim şartı (ne mezunu olacak)? En az ilköğretim mezunu olması yeterlidir.

Sözleşmeli er yaş şartı nedir? KKK sözleşmeli er olabilmek için 25 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor.

Sözleşmeli er askerlik şartı: Sözleşmeli er olabilmek için, askerlik şartı bulunmamaktadır.

Sözleşmeli er yazılı sınavı: Sözleşmeli erlik için herhangi bir yazılı sınav uygulanmamaktadır.

Sözleşmeli er mülakat: Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Sözleşmeli er sözleşme süresi: İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi (7) hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir

Sözleşmeli er en fazla kaç yıl: Sözleşmeli erler en fazla 7 yıl görev yapabilir.Kimler Neler Demiş?

141 Yorum - "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı"

avatar
  Subscribe  
Bildir
mehmet
Ziyaretçi
mehmet

2017 de ne zaman baş vuru yapabiliriz

Bekir
Ziyaretçi
Bekir

2017 yılında başvuru varmı

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

arkadaşlar kesin bir bilgi yok ama darbeden dolayı güvenlik soruşturmalarını geniş kapsamlı alacaklarmış galiba bende 9 ay oldu nerdeyse daha sonuç bekiyorum… biraz sabır…

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

8 ay oldu bekliyorum

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

Nasil bi basvuru bu anladim temmuzdan beri bkliyom adam akilli bi aciklama yok aday numarasida aldik

Burak Durmaz
Ziyaretçi
Burak Durmaz

Ben 2017’de askere gideceğim CELP dönemini bekliyorum orta okul mezunuyum sözleşmeli er basvuruları ne zaman başlayacak ?

vahit26
Ziyaretçi
vahit26

Er temini ne zaman olacak bilgi verir misiniz başvuru yapamıyorum yok

vahit26
Ziyaretçi
vahit26

Ben ön başvuru yapamıyorum görünmüyor yardımcı olurmusunuz ?

Hakan
Ziyaretçi
Hakan

18 yaşındayım sözleşmeli er olabilirmiyiz acaba bir bilginiz varmıdır..,

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

Bu sene 1997liler başvurabilir. 98liysen seneyi bekle.

Hakan
Ziyaretçi
Hakan

18 yaşındayım sözleşmeli erliğe katıla biliyormuyum acaba bir bilginiz varmı..?

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

Yok

hüseyin
Ziyaretçi
hüseyin

31 aralıkta başvuru yapanların mülakatı ne zaman bilginiz varmı

aykut
Ziyaretçi
aykut

sonuları açıklandı mı nereden bakıyoruz sonuçlarına

Anonim
Ziyaretçi
Anonim

BEN SINAVA GIRDIDIM AMA GIRMEMİŞ GOZUKUYORUM NAPMALIYIM TEKRARDA BASVURUYAPAMIYORUM BİGİ VERIRSENIZ SEVINIRİM

İlyas alkan
Ziyaretçi
İlyas alkan

Bende yaptim belli degil hicbir yerde aciklama yok adama gibi bisey yok eger bilgi alirsan bana da cevap yazarmisin kardesim senin gbi bekliyom bende

Canböber
Ziyaretçi
Canböber

Ortaokulmesunuyumaskerlikyspmakistiyorumama arkadaşlar yardımçıolmuyo

UFUK
Ziyaretçi
UFUK

Ben kazandım sekiz aydır beklerim kardeşim

iskender
Ziyaretçi
iskender

Ben bu alımlardan bir şey anlamadım nasıl iş yapıyorlar hem asker arıyorlar hem de bekletiyorlar üstelik yaş sınırı ve okul öne sürülüyor

zeynel
Ziyaretçi
zeynel

Abi ben başvuru yaptım gecen ay olma gibi bir sansim varmi iki ay once askerden geldim

emrah
Ziyaretçi
emrah

aynen kardesım hala eklıyoruz nerdeyse 8 ay olcak hala bı haber yok

Arif
Ziyaretçi
Arif

Tekrar alım olur mu arkadaşlar ? Olursa tahmini ne zaman olur ?

Mustafa
Ziyaretçi
Mustafa

2017 de de alım yapılacak mi alincaksa başvuru tarihi ne zaman

Özdemir
Ziyaretçi
Özdemir

Son başvuru tarihi nedir kesin net bilgi yok

Arif
Ziyaretçi
Arif

Son başvuru tarihi 31 aralık 2016 idi kardeşim. 2017’de alınacak mı ne zaman alınacak belirsiz.

aykut
Ziyaretçi
aykut

31 aralıkta son bulan basvuru sonuçları ne zaman acıklanacak sonuçları nereden nasıl öğrenebilirim

Mustafa
Ziyaretçi
Mustafa

Mayıs da mülakatlar ı geçtim saglik raporu tmm teslim ettim güvenlik sorusturma sına girdik ama 7 aydır bir haber yok ses soluk çıkmıyor

İsmail
Ziyaretçi
İsmail

Aynen mayısta görenler ne zmn gidecek eğitim yerlerine hbri oln hbr versin şu tarih diye

İsmail
Ziyaretçi
İsmail

Bende mart da girdim bende bekliyorum

kemal
Ziyaretçi
kemal

aynen bende öyle haziran da mülakatları kazandım saglık raporları nı teslim ettim sözleşmeli er ve komando olur raporu aldım ama hala bekliyorum sitede de hiç bişe görünmüyor pertemi arıyorum biraz bekliceksiniz diyor hakkımızda hayırlısı

sezai
Ziyaretçi
sezai

Ben yaptimda ne oldu sekiz aydir bekliyom goreve yerimi vallha yaa

sezai
Ziyaretçi
sezai

Ben yaptimda ne oldu 8 aydır haber bekliyom gorev yerimi

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Kardeş ne zaman girdin sınava

mecit
Ziyaretçi
mecit

ben başvuramıyorum site güvenli degil diyor neden

enes
Ziyaretçi
enes

bende başvurmak istiyorum özel harkat a başvurdum oılmadı gerçekten vatan aşkı için başvurmak istiyorum Lütfen yardım edin

Bayram
Ziyaretçi
Bayram

http://www.tekok.gov.tr de basvuru yapabilirsiniz bugun son gun arkadaslar

fatih
Ziyaretçi
fatih

deniz kuvvetleri bu kara kuvvetleri değil

Yiğit
Ziyaretçi
Yiğit

başvuru yapmak istiyorum yardim ci olurmusunuz 0542 585 4876

Okan
Ziyaretçi
Okan

Basvuru yapmak istiyorsaniz lutfen askerlik subelerine gidip bilgi ve islem yaptirin… oturdugunuz yerde basvuru yapmak biraz zor…

Muhammed
Ziyaretçi
Muhammed

Bu son şansım başvuru yapmam gerekli lütfen yardım edin 0531 616 0434

Uģur
Ziyaretçi
Uģur

Beyler Internet Exploler dan basvurmayın Google chromedan basvurun ben basvurdum sürekli deneyim chromedan

Muhammed
Ziyaretçi
Muhammed

Uğur kardeşim bende chrome dan deniyorum olmuyor… benim adıma sen başvuru yap gerekli bilgileri veririm sana

Muhammed
Ziyaretçi
Muhammed

Başvuru yapamıyorum lütfen yardım

Muhammed
Ziyaretçi
Muhammed

Arkadaşlar nereden başvuru yaptınız ? Ben hiç bir türlü sayfaya ulaşamadım açılmıyor acil yardım

zeynel
Ziyaretçi
zeynel

Ben tlf den yaptim aday numarsi gelmedi

Muhammed
Ziyaretçi
Muhammed

Kardeşim yardım eder misin bende tel. Den uğraştım fakat sayfa açılmadı

Muhammed
Ziyaretçi
Muhammed

Telden olmaz kardeşim kkk personel temini sayfasından yeni başvuru formuna tıkla

Muhammet
Ziyaretçi
Muhammet

Yeni başvuru formunu doldur aday numaranın yazdığı sayfanın çıktısını al Ankara da lazım olacak başvuru onayı 45 gün suruyo başvuru yaptık tan sonra başvuru takibinden aday numarani girip takip edebilirsin onay gelene kadar hata verecektir sen basvurunu yap haftada 2 sefer kontrol amaçlı gir onay gelince hata yerine başvurun kabul edilmiş olup kkk Ankara cebeci de ne zaman sınava girecek olduğun yazar ama sınava gitmeden önce tablolarda istenen evrakları eksiksiz yapmalısın aksi takdirde emeklerin boşa. Gider

Bekircan
Ziyaretçi
Bekircan

Arkadaslar basvuramiyorum siteye giremiyorum.. tek sansim bu lutfen yardim edin