Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sözleşmeli er alım ilanı detayları aşağıdadır.
Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2016

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere; en az ilköğretim (ortaokul) mezunu, 25 yaşını bitirmemiş 5.000 sözleşmeli er alımı yapılacaktır.

[wptab name=’AÇIKLAMA’]

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a. Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

b. Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalacaklar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanacaktır.

c. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

d. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı bulunmaktadır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmamaktadır.

e. Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

f. Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanunda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret ve sözleşme süresi sonunda tazminat ödenir.

g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ile en az üç yıl görev yapmış olanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş yapabilir.

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanabileceklerdir.

[wptab name=’ŞARTLAR’]

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ilköğretim veya yurt dışı dengi okul mezunu olup, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 tarihi ile 31 Aralık 1996 tarihleri arasında doğanlar),

c. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (TABLO-1)’de belirtilen Birlik Komutanlıklarından olumlu nitelik belgesini almış olmak,

ç. Boy-kilo oranları için (TABLO-2)’de belirtilen oranlarda olmak, (Ölçümler ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.),

d. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebep olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçların birisinden mahkûm olmamak,

f. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

g. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ğ. Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,

h. İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,

ı. Askerî hastanelerden “Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

i. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak.

NOT 1: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

NOT 2 : Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

NOT 3 : Sözleşmeli er olabilmek için askerliği yapma şartı aranmamaktadır.

[wptab name=’ÖNBAŞVURU’]

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Başvuru 2016

a. Başvurular; 04 Ocak 2016 Pazartesi günü başlayacak olup 2016 yılı için geçerli olacaktır. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları www.tekok.edu.tr adresinden yayımlanacaktır.

b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

c. İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.

ç. Halen askerlik hizmetine devam eden adaylar, başvurularını www.tekok.edu.tr internet adresinden yaptıktan sonra nitelik belgelerinin hazırlanması için ilk amirine müracaat edeceklerdir. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından, (TABLO-1)’de örneği bulunan nitelik belgesi doldurma esaslarına göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alınan nitelik belgesi adaylar tarafından açılmayacak olup, seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan seçim aşamalarına katılacağı tarihten önce terhis olacak adaylara ait nitelik belgesi, ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri/sivil kurye kanalı ile Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.

e. Askerliği devam edan adaylar için doldurulan nitelik belgelerinde “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi hazırlananlar seçim aşamalarına gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalıyla gönderilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

a. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

b. Yapılan kontroller sonucunda, adaylarda aranacak şartlardan herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla ret nedenleri bildirilecektir.

c. Bilgilerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

ç. Başvurusu kabul edilen adaylara www.tekok.edu.tr internet adresinden bilgi verilecek ve seçim aşamalarına getirilmesi gereken belgeler duyurulacaktır.

d. Başvurusu kabul edilen adaylar, www.tekok.edu.tr adresinde belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

[wptab name=’SSS’]

Soru : Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır?

Cevap : Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınırlar ve ön sözleşmeleri de katılışlardan başlayıp, eğitimlerinin başarıyla tamamlanması sonrasında atamalarına kadar geçen süreyi kapsamaktadır.

Soru : Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?

Cevap : Askerî eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli er adayları ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır. İlk sözleşme, en az 3 yıl en fazla 4 yıl süre ile geçerlidir.

Soru : İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi?

Cevap : İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir. Hizmet süresi, azamî yedi hizmet yılıdır. Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler yedi hizmet yılından sonra ne olacaklar? Memuriyete geçiş hakları var mıdır? Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yaptıktan sonra kamuda istihdam edilebilecektir. Konuyla ilgili olarak 6191 sayılı Kanun’da gerekli düzenleme yapılmıştır.

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler sivil memur olabilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erlerin sivil memurluğa geçiş yapabilmeleri için sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılmaları gerekmektedir.

Bu durumu taşıyanlardan;

* Nitelik belgesi olumlu olanlar,

* İlgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına 6191 sayılı Kanunun Ek-1’nci maddesindeki usul ve esaslar çerçevesinde atanabilirler.

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler uzman çavuş olabilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman çavuşluğa geçiş yapabilmeleri için en az 3 yıl görev yapmaları ve 3 yılın sonunda Uzman Erbaş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Yapılan iyileştirme sonucunda sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa müracaat yaşı, 25’ten 29’a (Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak) yükseltilmiştir.

Uzman çavuş başvurusu için en az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak, özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda, ilköğretim mezunlarından çok üstün başarı belgesi alanlar, kuvvet komutanları veya Jandarma Genel Komutanı yahut Sahil Güvenlik Komutanının kararları ile uzman erbaş olarak alınabilirler. Bunların uzman çavuşluğa yükselmelerinde lise mezunu şartı aranmaz.), [Uz.Erb.Yt.Md.6-b]

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler astsubay olabilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erlerin astsubaylığa geçiş yapabilmeleri için en az üç yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir. Müteakip sözleşme süresi içerisinde ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla astsubaylığa başvurabilirler. [Kan.Md.8/Yt.Md.28]

Soru : Ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?

Cevap : Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme süresi içinde ön sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.

Soru : Ön sözleşmesini feshedenler tekrar geri dönebilirler mi?

Cevap : Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK’ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.

Soru : Ön sözleşmesini feshedenler herhangi bir tazminat öderler mi, herhangi bir cezası var mı?

Cevap : Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için adaylık süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz ve ayrılanlar tazminat ödemezler. Fakat sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında peşin olarak ödendiği için çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden geri alınır.

Soru : Sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erler, ilk sözleşmelerini imzaladıktan sonra sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih edemezler ve kendi istekleriyle ayrılamazlar. (Bir sonraki soruya verilen cevapta belirtilen istisnalar hariçtir)

Soru : Sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilir mi?

Cevap : İlk sözleşmeyi müteakip yapılacak sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebepleri Kuvvet Komutanlığınca yönetmelikte belirtilen hizmet gerekleri ve koşullar gözetilerek uygun olduğuna karar verilen sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilir. [Kan.Md.5/Yt.Md.15]

Sözleşmeli erbaş ve erler, istihdam edildiği kuvvetin değiştirilmesi yahut sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesini feshedebilirler. [Kan.Md.8/Yt.Md.29]

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erler hangi görevleri yaparlar?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir. [Kan.Md.4/Yt.Md.12]

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erlerin tabanca alma hakları var mıdır? Kimlik kartları ve kıyafetleri nasıldır?

Cevap : Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca taşıma hakları yoktur. Sözleşmeli erlerin kıyafetleri ve kimlik kartları yükümlü erbaş ve erlerin kıyafet ve kimlik kartları ile aynıdır.

Soru : Sözleşmeli erbaş ve erlerin orduevi ve askeri kamplardan faydalanma hakları var mıdır?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlerin birlikleri içerisinde bulunan askerî sosyal tesislerden faydalanabilmektedir. Sözleşmeli erbaş ve erler orduevi ve askeri kamplardan yararlanma hakları yoktur.

Soru : Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra evlerine gidemezler.

Soru : Sözleşmeli erler evlenebilirler mi? Eşlerini görev yaptıkları yerlere götürebilirler mi?

Cevap : Sözleşmeli erler evlenebilirler. Fakat evli olsalar bile, kışlada iskân edildikleri için akşam mesai sonrası evlerine gidemezler. Hafta sonu çarşı ve yatı izinleri 1111 sayılı kanun çerçevesinde, halen uygulanmakta olan esas ve usullere göre düzenlenecektir.

Soru : Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme döneminde izin alma hakkı var mıdır?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve er adaylarının ön sözleşme döneminde izin alma hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilmektedir.

Soru : Sözleşmeli erler bir yılda ne kadar izin kullanabilmektedir?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı bulunmaktadır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmamaktadır.

Soru : Sözleşmeli erlerin maaşları ne kadar?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanunda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir. Ön sözleşme imzalanarak eğitime alınan sözleşmeli er adaylarına ise, sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında aylık ücret ödenir. [Kan.Md.7/Yt.Md.18]

Soru : Sözleşmeli erlerin sigortası yatmakta mıdır?

Cevap : Sözleşmeli er adayları; ön sözleşme yapılması ile birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayılırlar.

Soru : Ön sözleşme döneminde ilişik kesilirse tazminat ödenmekte midir?

Cevap : Ön sözleşme döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilen personelden, * Peşin olarak ödenen ücret, * Ücretle birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının, çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

Soru : İlköğretim mezunları sözleşmeli er olabiliyorlar mı?

Cevap : Evet olabilir. Başvuru şartları arasında en az ilköğretim mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Soru : Uzman erbaşlıktan ayrılmış olanlar sözleşmeli er olarak başvuru yapabilirler mi?

Cevap : Hayır, yapamazlar.

Soru : Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmış olanlar sözleşmeli er olarak başvuru yapabilirler mi?

Cevap : Hayır, yapamazlar.

Soru : Sağlık muayenesi yapılırken nelere dikkat edilmektedir? Sağlık kriterleri (Göz, boy/kilo, yara/ameliyat izi gibi) nelerdir? İtiraz etme koşulları nelerdir?

Cevap : www.tekok.edu.tr internet sitesinde yayımlanan başvuru kılavuzunda detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Soru : Sözleşmeli erlere askeri eğitim verilecek midir?

Cevap : Evet, öncelikle Hv.Er Eğt.Tug.K.lığı (Kütahya)’nda temel askerlik eğitimi verilecek olup, daha sonra da ihtisas birliğinde eğitim verilecektir.

Soru : Sözleşme süresi içerisinde hastalık ve kaza sonucu sözleşme feshedilir mi?

Cevap : Yetkili sağlık kurullarınca Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği doğrultusunda verilen kararlara göre sözleşmeli erbaş ve er olarak göreve devamı mümkün olmaması durumunda sözleşme fesih edilebilir.

Soru : Görev sonucu meydana gelen kaza ve yaralanmalardan dolayı sözleşme fesih edilir mi?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar, Sıhhî arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. [Kan.Md.8/Yt.Md.20]

Soru : Görev süresi içerisinde ceza alınması durumunda sözleşme feshedilir mi?

Cevap : İlgili Komutanlık (Tugay/Tümen) tarafından; askerî eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek, En son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak, Herhangi bir suç sebebiyle doksan günden fazla tutuklu kalmak ve göreve başlama tarihinden önce işlediği Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen bir suç nedeniyle soruşturması devam edenlerden, haklarında verilecek olan mahkûmiyet hükmü göreve başladıktan sonra kesinleşmiş olmak feshi gerektirir.

Soru : Atama yapılan görev ve kadronun niteliklerine uymayan personelin görev yeri değiştirilir mi?

Cevap : Evet, Kuvvet ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir.

Soru : Yabancı uyruklu eş ile evlilik yapılabiliyor mu?

Cevap : Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evliliklerin ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi gerekmektedir. Soru : Sözleşmeli erler yurt dışına izinli olarak gidilebilirler mi? Cevap : Evet, diğer askeri personelin tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda gidilebilir.

Soru : Sözleşmeli erler vefatları halinde özlük hakları nelerdir?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erlerin vefatı hâlinde, kanuni mirasçılarına ikramiye ödemesi kanunda belirtilen şekliyle aynen yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, mevzuatı uyarınca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlananlara ödeme yapılmaz. [Kan.Md.7/Yt.Md.21]

Soru : Uzman erbaş, sözleşmeli er ve askerlik görevini yürüten yükümlü erler arasında askeri hiyerarşi var mıdır?

Cevap : Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları asker kişi sayılırlar. Sözleşmeli erbaşlar muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır. [Kan.Md.4/Yt.Md.12] Sözleşmeli erbaş ve erlerin kendi rütbesindeki diğer bir sözleşmeli erbaş ve erle astlık üstlük ilişkisi yoktur, [Kan.Md.4/Yt.Md.12] Kıdem Sırası ise; Uzman Çavuş Sözleşmeli Çavuş Çavuş Uzman Onbaşı Sözleşmeli Onbaşı Onbaşı

Soru : Hafta sonları yatı izni verilmekte midir?

Cevap : Evet, görev haricinde hafta sonu yat izni verilmektedir.

Soru : Başvurumu nereye ve nasıl yapacağım?

Cevap : Başvurular; www.tekok.edu.tr adresinden internet üzerinden yapılmaktadır. Posta yolu ile ve şahsen yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Soru : Başvuru ve seçim aşaması için ücret ödenmekte midir?

Cevap : Başvurular için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Adayların seçim aşamalarına katılmaları ile ilgili yol masrafları kendilerine ait olup seçim aşamaları süresince herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Soru : Sözleşmeli er kadrolarına bayanlar başvurabilmekte midir?

Cevap : Hayır, başvuramazlar.

Soru : Noter onaylı yüklenme senedi istenmekte midir?

Cevap : Hayır, istenmemektedir.

Soru : Şehit ve gazi yakını olanlara ayrıcalık tanımakta mıdır?

Cevap : Hâlihazırdaki mevzuat hükümler çerçevesinde böyle bir ayrıcalık tanınmamaktadır.

Soru : Seçim aşamaları nerelerde yapılmaktadır?

Cevap : Seçim aşamaları sizin için planlanan tarih ve saatte Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR’de icra edilecektir. Başka illerde yapılmamaktadır.1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız6 Yıldız7 Yıldız8 Yıldız9 Yıldız10 Yıldız (27 Kişi oy verdi, 10 üzerinden ortalama puan: 9,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Kimler Neler Demiş?

5 Yorum - "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alım İlanı"

Bildir
avatar
erdem
Ziyaretçi
erdem

Hava Teknik Okullar Komutanlığı dan yapiliyor demi başvuru

ahmet
Ziyaretçi
ahmet

Biran önce çağrısını lar şoför dum askerde görevim

Tayfun
Ziyaretçi
Tayfun

Internet üzere basvurdum ne zmn muracatlar a baslanir ve ne zmn cagirirlar sinavlara askeigimi 5/1 olarak bitirdim komando olarak

Murat ağbaş
Ziyaretçi
Murat ağbaş

Askerlik yapılmış olması şartı

Cetin
Ziyaretçi
Cetin

Bu na nasıl kayıt yaptırabilirim

wpDiscuz