Ceza ve Tevkif Evleri 3258 İnfaz Koruma Memuru Alım İlanı

Ceza ve Tevkif Evleri İnfaz Koruma Memuru Alım İlanı detayları haberin devamında…
Son başvuru tarihi: 27 Eylül

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü; ceza infaz kurumları için sözleşmeli 3.258 infaz ve koruma memuru, 201 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 63 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 49 teknisyen, 121 destek personeli (şoför), 14 destek personeli (aşçı), 15 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere 3.721 sözleşmeli pozisyon için personel alımı yapılacaktır.

Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

Başvurular 19 Eylül 2016 günü başlayıp, 27 Eylül 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

[wptab name=’ALINACAK PERSONEL’]
Ünvanı Adet Aranan Nitelikler
İnfaz ve Koruma Memuru 3258
Ceza İnfaz Katibi 201
Sağlık Memuru 63
Teknisyen 49
Şöför 121
Aşçı 14
Kaloriferci 15
[wptab name=’ŞARTLAR’]

GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak;

İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları için merkezi sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); Lisans mezunları için ise merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 30 yaşını bitirmemiş olmak.

Teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) sınavına başvuracaklardan önlisans ve ortaöğretim mezunları için merkezi sınavın (KPSS-2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla, (01 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); Lisans mezunları için ise merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 35 yaşını bitirmemiş olmak.

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS- 2016 ve 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,(Lisans mezunları 01 Ocak 1986, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları 01 Ocak 1984 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.

C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,

D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

gerekmektedir.

[wptab name=’BAŞVURU’] BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 19 Eylül 2016 günü başlayıp, 27 Eylül 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel istihdamına yönelik diğer ilanda aranan şartları taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.

[wptab name=’SINAV’]

SINAV YERİ

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

8. Sınava alınacak aday sayısı ve ilanı:

Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları, ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 06 Ekim 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

9. Boy kilo ölçümü:

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri 10-11 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

10. Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:

12 Ekim 2016 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

11. Şoförler için uygulama sınav tarihi: 14 Ekim 2016 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-8) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları, ile uygulama sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 18 Ekim 2016 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-8) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile birlikte en geç 24 Ekim 2016 tarihine kadar sınavı yapacak olan ilgili adalet komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

13. Sözlü sınav tarihi:

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 31 Ekim 2016 ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.

14. Sınav şekli:

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

15. Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

Şoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurulabilir.1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız6 Yıldız7 Yıldız8 Yıldız9 Yıldız10 Yıldız (30 Kişi oy verdi, 10 üzerinden ortalama puan: 9,35. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Kimler Neler Demiş?

40 Yorum - "Ceza ve Tevkif Evleri 3258 İnfaz Koruma Memuru Alım İlanı"

Bildir
harun

Nereye başvuru yapıyoruz

Zekayi mutlu

Güvenlik setifikam var kalorifer begem var b sınıfı ehliyetim var askerliğimi yaptım lise mezunuyum

Mehmet hülakü

70 puan altı başvuru yapabiliomu

Serdar

Ben kpss 2014 de 64 puan aldm yerleşme imkanm var mıdır

Şaban

Selamun aleykum ben liseyi dışardan okuyorum E.D ehliyetim var serecemde var 25 yasindayim 1.91 boyundayim bizlere de bir iş imkanı çıksa

RıdvanÇiftçi

Orta okul mezunuyum ama 3 yıl önce askerliğimi ceza evinde yapdım asda olsa ceza evi kurallarını biliyorus inşallah bir kapıda bize acılır

ÖZCAN ÜSTÜNDAĞ

İlköğretim mezunuyum askerliğimi disiplin ve cezaevinde baş gardiyan olarak yaptım EG ehliyetim var şimdiden tesekkur ederim

YAKUP MUTLU

2014 KPSS 59 PUAN ALDIM ŞÖFÖR OLARAK BAŞVURU YAPA BİLİRMİYİM

Fatih Kocaoğlu

Orta okul mezunuyum 4 sene uzm erbaş olarak şırnak özel harakette calıştım kendi istegim olarak ayrıldım tehris belgemle birlike ayrıldım bana biri yardımcı olabilirmi tşkrler

sahin

2014 kpss sinavında 57 puan aldım girmem mumkunmudur

Ünal akkaya

İlk öğretim mezunuyum askeri inzibat olarak yaptim E SINIFI ehliyetim var benim burada calismaya hak kazanmaya hakkım varmıdır Teşekkürler

Ahmet

Hemsirelik lisans mezunuyum 66 aldim basvuru yapabilirmiyim

Hamdullah

68 puan aldım bavru yaptığında bi yerden girme imkanım var mi

Faruk kılıç

Bende önlisans mezunuyum inşallah öyle birşey olur da bizde artık rahat bir ekmek yeriz

Mevlüt çömlek

2014 KPSS Den 59 puan aldım şöför olarak başvurabilir mıyım 28 yaşındayım 10 yıllık ehlıyetım e.d Sınıfı

Omer

Mrb. Arkadaslar askeri personelim.sozlesmem bu aralikta doluyor 2014 kpss’den 81 puan aldim basvuru yapmama askerlik hizmetim engel mi ??

burak sarıavcı

engel değil başvurabilirsin

Serdar

2014 kpssde 62 aldim lise mezunuyum basvuru yapabilirmiyim.

Serdar

2014 de kpssde 62 aldim lise mezunuyum basvuru yapamiyommu

Murat

Belli kriterler var ben bu gune kadar 86 puanla yerlesemedim siz 70 in alti alinsin istiyorsunuz yok oyle bir dunya.

Bakir

2014 onlisan sınavından 58 aldım girmem mumkunmu

Husamettin

Gardiyanlik şoför

Husamettin

Kardeşim bu ek1 mis ek Bilmem kaçmış nerden indiriyoruz bunlari

Mehmet fatih dagal

Ben önlisans mezunuyum kpss ye hiç girmedim bu yıl gardiyanlık için gireceğim bu önümüzdeki sinavdan sonrada alim olacak mi?

Soner

2016 temmuz lisans mezunuyum.2016 lisansa girmedim.2014 KPSS ortaöğretime girdim ve bu puanla basvurabilirmiyim.

// Yönetici Cevabı
Lisans mezunları 2016 yılı kpss’ye girmiş ve en az 70 puan almış olmak zorundadır.

Semih

Ön lisans mezunuyum kpss den 70 puan aldim boy 1.82 kilo 88 yasim 26 baska bir sart araniyor mu orenebilir miyim

Adem Üstüner

70 puan altı ama Yinede başvuru yapıp şansımızı deneyebilirmiyiz

Doğan

Arkadaşlar istediğiniz kadar başvuru yapın ama ilan açık.70in altindakileri sistem otomatik geliyor.69.99 bile kurtarmiyor ama yine de siz bilirsiniz.onceki alimlardaki sıralamaya bakın.hakli olduğumu goreceksiniz

Murat garip

Vala bende 70 altindayim başvuru yapcam

ali

açıköğretim okuyan girebilrimi sınava

// Yönetici Cevabı
AÖF’de okuyorsanız girebilirsiniz ancak AÖL’de okuyorsanız giremezsiniz.

mesut

2012 kpss sonucu ile başvuru yapabilirmiyim?

// Yönetici Cevabı
2012 KPSS puanı ile başvuru yapamazsınız.

isa

Illa kpss istiyormu kesinmiymis

Mehmet şen

Yaş sınırı varmı lise mezunu sartmi

Rıdvan

Basvuru nerede nasil yapilir soforluk icin gardiyanlik icin lise mezunuyum acik universite okuyorum

// Yönetici Cevabı
Lütfen sayfadaki başvuru bölümüne tıklayın. Başvuru bölümünde detaylar mevcut. Ancak kısaca adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır.

Bayram gümüş

Bizde çalışmak istiyoruz bizde türk evlatlarıyız biz neden giremiyoruz ki

Bayram gümüş

Ey ben kaloriferci yim ben otto okul mezunuyum biz nasıl göre bileceğiz siz lise mezunu olacak diyosunuz biz orta okul okuduk bu adaletmi şimdi

Emre

Bende aşçı yim lise yi dışarı dan okuyoruZ orta okul okuduk yani orta okul okuyanlara hiçbir devlet kapısı çıkmayacak mı

metin

aynı durumdayız kardeşim. şu an açıköğretim lisesi son sınıftayım. lise mezunu olmayana devlette ekmek yok.

osman

Sadece lise mezunu olmak yetmiyorki kpss den en az 70 alman gerekiyor boyun 1.70 den aşağı olmaması gerekiyor….

dasınalı

lisans mezunuyum 2016 kpss puanımda var fakat düşük olduğu için 2014 kpss önlisan puanımı kullanabilir miyim acaba

// Yönetici Cevabı
Başvurularda, lisans mezunları için 2016 KPSSP3, önlisans mezunları için 2014 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

wpDiscuz